Kaleido Data: Uniform Polyhedron #9

09 09*
9) tetrahemihexahedron 3/2 3|2 [36,67]
	dual: tetrahemihexacron
	(4.3/2.4.3), tetrahedral group A4, χ=1, one-sided
	V=6, E=12, F=7=3{4}+2{3}+2{3/2}
      α    γ   a   b   c   ρ/R   r/ρ   l/ρ   h/r
  {4} 45.0 90.0000 45.00 90.00 90.00 0.707107 0.000000 1.000000    ∞
  {3} 60.0 45.0000 45.00 54.74 35.26 0.707107 0.816497 1.000000 0.707107
 {3/2} 120.0 -45.0000 45.00 54.74 35.26 0.707107 0.816497 1.000000 0.707107
[prev] [toc] [next]

Copyright © Zvi Har’El
$Date: 2006/11/14 10:13:34 $