תויונח : ירחסמ

לארשיב WWW-ל (טעמכ) םלשה ךירדמהמ קלח וניה הז דומע
תויונח : םירפס : ירחסמ*

:םינוינק

:אבצ תויונח
Army-Navy Surplus Store, Jerusalem Mr. T*

:םיבשחמ תויונח
the home of computer freaks Bug Multi System*

:הקיסומ תויונח
הקיסומ : ירחסמ*
הקיסומ : רודיב*
The Third Ear*

:דמחמ תויח תויונח
Pet shop in Sheinkin Etzem Ha'inyan*

:ןוזמ תויונח
Coop Haribua Hacachol Coop Dan*

:םידגבו הנפוא תויונח
הנפוא : ירחסמ*
ןכרצל ריבשמה*
םייתנפוא םיקיתל תויונח תשר קיתו קית*
Best place for Israeli sandals in Jerusalem Freimann & Bein*

:ובלכ תויונח
ןכרצל ריבשמה*

:םייפקשמ תויונח
Israli optical institute & contact lenses רוא יל הקיטפוא*
Optica 6:6*


לארשיב WWW-ל (טעמכ) םלשה ךירדמל רוזח
לארה בדנ ךרוע